Eaton Preserve

 

Prairie

Prairie

eaton 8.1523
eaton 8.1525

New England Aster

eaton 8.1528

Big Blue Stem

Sneezeweed

eaton 8.1532

Wild Cucumber

Kathy Compass Plant

Kathy and Compass Plant

eaton 8.1526